Algemene voorwaarden


 Algemene Voorwaarden Photo L’école

 

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Photo L’école.

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld die door de Fotograaf zijn gemaakt.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, Cd-rom, DVD of memory stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW

Wederpartij / opdrachtgever: de Wederpartij/opdrachtgever in de zin van art. 6:231 BW

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 

 1. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2.2 Algemene (inkoop-)voorwaarden van een Wederpartij worden nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn pas van overeenkomstige toepassing indien Fotograaf deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Photo l’ecole heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben, ook ten aanzien van de al bestaande overeenkomst(en).

 

 1. Offerte

Offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. De beslissing over het wel of niet uitbrengen van een offerte of het wel of niet aannemen van een opdracht ligt te allen tijde bij Fotograaf. Al onze genoemde prijzen naar scholen zijn excl. 21% BTW, al onze overige prijzen zijn incl. 21% BTW

 

 1. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (1) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (2) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor rekening van de Wederpartij.

4.4 De vergoeding die Fotograaf voor de door hem te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de werkzaamheden conform de overeengekomen specificaties.

 

 1. Factuur en betaling

5.1 Indien de Wederpartij niet binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, wordt de Wederpartij geacht die factuur met daarin genoemde vergoeding te hebben goedgekeurd en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum/aflevering van het product. Indien leerlingen/ouders/verzorgers/voogd bij betaling per “acceptgiro” niet binnen 30 dagen na aflevering door Fotograaf de bijgeleverde factuur hebben voldaan, is Wederpartij verplicht tot het verstrekken van de adresgegevens van gefotografeerde, zodat de Fotograaf een betalingsherinnering kan verzorgen. Indien Wederpartij deze gegevens niet wil verstrekken is Wederpartij verplicht zelf ervoor te zorgen dat de betalingsherinneringen bij de desbetreffende personen komen of het openstaande bedrag zelf te incasseren. Indien Wederpartij dit niet naar behoren doet is Fotograaf gerechtigd het verschuldigde bedrag vermeerderd met 50% te factureren aan Wederpartij.

Wanneer opdrachtgever de gegevens heeft verstrekt zodat de Fotograaf de herinneringen kan verzorgen, maar er na de 2de herinnering van de Fotograaf nog meer dan 3% van de facturen openstaan, is opdrachtgever verplicht om deze openstaande facturen te betalen.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekeningen met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die Wederpartij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechten voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf.

5.7 De Fotograaf is gerechtigd jaarlijks per 1 juli zijn tarieven aan te passen op basis van de CBS-consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.

5.8 Fotograaf is gerechtigd de vergoeding te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: wijziging van de opdracht, stijging van de kosten van onder meer de materialen, verzendkosten, lonen, werkgeverslasten grondstoffen of in het algemeen, omstandigheden die hiermee vergelijkbaar zijn.

 

 1. Levering

6.1 Wanneer de leerlingen gekoppeld aan naam of leerlingnummer gefotografeerd moet worden voor de administratie of schoolpas of bij levering rechtstreeks aan ouders/leerling, dient de opdrachtgever toestemming te hebben van de desbetreffende ouders voor de benodigde gegevens. Ook dient er akkoord te zijn voor het maken van een groepsfoto. Wanneer er geen akkoord is voor het maken van portret of complete groepsfoto’s, wordt er gefotografeerd op rekening van de opdrachtgever en worden de opnamen en gekoppelde foto’s voor de administratie en schoolpas alsmede de schoolpassen en overige benodigdheden in rekening gebracht aan opdrachtgever.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse van de Wederpartij.

6.3 Een door Fotograaf opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, slechts een indicatieve strekking. Fotograaf is ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Wederpartij hem in gebreke heeft gesteld.

6.4 Iedere levering van zaken door Fotograaf aan een Wederpartij geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden.

6.5 Indien geleverde foto’s niet binnen 30 dagen zijn ingeleverd/geretourneerd is Wederpartij verplicht tot afname. Foto’s kunnen dan niet meer geretourneerd worden.

 

 1. Klachten

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

 1. Diefstal / vervreemding

Indien door Fotograaf geleverde producten of door de Wederpartij geïnde gelden, welke toebehoren aan Fotograaf, vervreemd worden bij Wederpartij heeft Fotograaf recht op vergoeding door de Wederpartij van 100% van het geleverde minus de nog aanwezige of nog in te leveren producten. Fotograaf gaat hierbij uit van het volledige leerlingenaantal waarvoor geleverd is.

 

9. Uitgeven/Innen

9.1 School gaat bij levering van het product de verplichting aan tot uitdelen van alle producten (fotopakketten/inlogkaarten) aan desbetreffende leerlingen en is tevens verplicht tot het inzamelen van niet afgenomen producten (fotopakketten) en/of inzamelen van de retourenveloppen met contant geld. De door school niet teruggekregen uitgedeelde producten, of fotopakketten die niet worden afgenomen, worden in rekening gebracht aan school tegen aangepast tarief (20%).

9.2 Indien school geopende zakjes retour krijgt zonder bijgesloten contanten is Wederpartij verplicht aan Fotograaf om gegevens van de gefotografeerde leerling te verstrekken aan de Fotograaf. Indien Wederpartij deze gegevens niet wil verstrekken is Wederpartij verplicht zelf de contanten bij gefotografeerde (of ouders/verzorgers/voogd e.d.) te innen.

9.3 De minimale opbrengst bij levering van fotopakketten of inlogkaarten is (50% x aantal leerlingen) x €10,00. Wordt dit niet gehaald, dan wordt het verschil (tekort) in rekening gebracht bij de opdrachtgever/school.

9.4 Indien er gefotografeerd wordt en de verkoop gaat online middels inlogkaarten, is de school verplicht deze kaarten uit te delen aan de kinderen/leerlingen of ouders. Verder is de school dan verplicht tot het aanleveren van e-mail adressen van de ouders/verzorgers. Indien een school deze niet (kan() leveren, is school verplicht de ouders/verzorgers zelf de inlogkaarten te mailen middels een door ons aangeleverde sjabloon voor office.

De school is verplicht om minimaal twee keer een herinnering voor het bestellen van de schoolfoto’s te plaatsen in schoolmedia’s, zoals nieuwsbrieven, social media en andere communicatiemiddelen die gebruikt worden op school tussen ouders/leerlingen/kinderen en de school.

9.5 Bij uitdelen door opdrachtgever: Als fotopakketten/inlogkaarten niet uitgedeeld worden op school door de opdrachtgever en de opdrachtgever wil niet de NAW-gegevens verstrekken aan Fotograaf zodat deze ze zelf kan verspreiden, dan is Fotograaf gemachtigd de gemaakte kosten voor de geleverde diensten/producten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. De kosten bedragen dan 150% x (het niet uitgedeelde aantal x € 10,00).

9.6 Indien een school de NAW gegevens/mailadressen niet (kan) leveren, is school verplicht de ouders/verzorgers, verspreid over drie momenten, zelf de inlogkaarten/betalingsherinneringen te mailen middels een door ons aangeleverde mail-plugin.

 1. Opdrachtovereenkomst

10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om fotografische werkzaamheden te maken en/of leveren.

10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

10.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijke is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

10.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

10.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Fotograaf slechts indien deze door Fotograaf schriftelijk zijn bevestigd.

10.6 De Wederpartij is gerechtigd een overeenkomst (hieronder wordt tevens een mondelinge/telefonische afspraak voor een fotografie datum verstaan) te annuleren voordat de Fotograaf met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor Fotograaf ontstane schade vergoedt.

Onder schade worden begrepen de door de Fotograaf geleden verliezen, gederfde winst en de kosten die de Fotograaf reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

De schadevergoeding voor annuleren is 150% van het totaal leerlingenaantal vermenigvuldigd met € 13,50 per leerling. Deze vergoeding dient door Wederpartij te worden voldaan aan Fotograaf.

10.7 Een overeenkomst wordt standaard aangegaan voor de periode van één, twee of drie jaar, waarna deze stilzwijgend verlengd wordt voor weer eenzelfde periode. Een overeenkomst kan door de school tussentijds schriftelijk opgezegd worden met ingang van het daaropvolgend schooljaar, mits deze opzegging uiterlijk één maand na de eerste fotografie van het dan lopende schooljaar is ontvangen of rekening houdend met de opzegtermijn zoals vermeld in de overeenkomst.

10.8 De meest recent ondertekende overeenkomst is bindend.

10.9 Photo l’ecole is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen direct te ontbinden.

10.10 De Fotograaf is gerechtigd de in punt 10.6 bedoelde vergoeding aan de Wederpartij in rekening te brengen indien op de fotografie dag blijkt Fotograaf geen representatieve en daarmee te verkopen klassen-/ of groepsfoto kan maken. Dat is per klas of groep in ieder geval aan de orde indien meer dan 3% van de tot de klas of groep behorende personen bij gebrek aan gegeven toestemming niet op de klassen- of groepsfoto mogen worden opgenomen.

10.11 De Fotograaf is bij het maken van schoolfoto’s voorts gerechtigd een vergoeding van € 4,95 per leerling te verlangen, indien deze foto’s niet te koop mogen worden aangeboden aan ouders/leerlingen in de vorm van een fotosetje of inlogkaart voor internet of als het fotosetje / inlogkaart wel is aangeboden maar er wordt niks afgenomen. Deze vergoeding is verschuldigd naast de vergoeding voor het maken van de individuele foto’s voor het schoolarchief, een eventuele schoolpas en de eventuele kosten voor de examenfoto.

10.12 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

10.13 Indien de Wederpartij een megaposter, canvas of percentage voor de schoolkas heeft ontvangen is de Wederpartij verplicht tot fotografie in het op volgende schooljaar.

10.14 Wanneer de opdrachtgever niet conform afspraak en rooster te werk gaat, bv: zich niet houdt aan het fotografierooster/ lange wachttijden tussen de fotografie en geen volwassen personen heeft als begeleiding maar kinderen vanuit school, op de fotografie dag, dan kan de Fotograaf niet werken naar behoren en zal het werk niet af kunnen krijgen. De extra kosten voor het afmaken van de afgesproken overeenkomst en fotografie worden in rekening gebracht bij opdrachtgever. Eventuele ontstane omzetderving wordt vermeerderd met 50% en in rekening gebracht bij opdrachtgever.

10.15 Wederpartij is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 1. Internet

11.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

11.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken- digitaal of anderszins- dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte afbeeldingen wissen dan wel vernietigen.

11.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografische werk is afgebeeld. Indien hiervoor speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

11.4 De Wederpartij zorgt voor toestemming van ouders/verzorgers/voogd voor het op een beveiligde site plaatsen van de foto’s van de leerlingen voor het (na)bestellen van foto’s door (ouders/verzorgers/voogd) of de leerling zelf.

 

 1. Auteursrecht

12.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

12.2 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

12.3 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

12.4 Indien de Wederpartij toestemming heeft van Fotograaf om een Fotografisch werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, neemt de Wederpartij bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

12.5 Bij schending van genoemde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

 1. Naamsvermelding

13.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werkt te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

13.2 Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

 1. Rechten van derden

De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dezer zake, zoals aanspraken op grond van het privacy- en/of portretrecht.

 

 

 

 1. Aansprakelijkheid Fotograaf

15.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade bij de Wederpartij, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

15.2 Fotograaf is gerechtigd een nieuwe afspraak met Wederpartij te maken indien Fotograaf door overmacht niet in de gelegenheid is aan de gemaakte afspraak te voldoen. Deze nieuwe afspraak dient plaats te vinden binnen twee maanden na de oorspronkelijke fotografiedatum.

 

 1. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

 

 1. Beschikbare ruimte

17.1 Wederpartij verplicht zich een ruimte aan Fotograaf ter beschikking te stellen van ten minste 40m2 welke rustig gelegen is en indien nodig geblindeerd kan worden. Fotograaf houdt zich het recht voor, indien Wederpartij niet aan bovenstaande kan voldoen, een nieuwe afspraak met Wederpartij te maken. Fotograaf zal in dit geval Wederpartij factureren voor gederfde uren en reeds gemaakte kilometers. Wederpartij is verplicht, in een bovenstaand geval, een nieuwe afspraak te maken.

17.2 Indien de weersomstandigheden en de stand van de zon het toelaten zal de Fotograaf er altijd voor kiezen de groepsfoto’s buiten te maken. Indien de Fotograaf besluit dat dit niet mogelijk is moet Wederpartij een ruimte binnen de school beschikbaar stellen voor het maken van de groepsfoto’s.

 

 1. Absenten

Fotograaf komt terug voor absenten bij een minimaal absentenaantal van 15 kinderen. Een dag/tijdstip gaat altijd in overleg en waar mogelijk zal deze gecombineerd worden met fotografie op een nabijgelegen school. Indien Wederpartij het wenselijk vindt dat Fotograaf in ieder geval terugkomt voor absenten zal Fotograaf hiervoor een vergoeding vragen.

 

 1. Nabestellingen/betalingen

19.1 Indien gedane nabestellingen niet worden voldaan door Wederpartij, is Fotograaf niet verplicht deze Fotografische werken toe te zenden. Indien Wederpartij (in deze de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de bestelling plaatst) verkeerde fotonummers bij nabestellingen gebruikt, kan Fotograaf niet verantwoordelijk worden gesteld voor het opsturen van deze bestelde foto’s. Wederpartij komt niet in aanmerking voor restitutie indien verkeerde bestelcodes zijn ingevoerd.

19.2 Beschadigingen ontstaan tijdens de verzending/in het traject van verzending van het Fotografisch werk of nabestellingen, vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Fotograaf.

 

 1. Retoucheren

Fotograaf behoudt het recht voor om te retoucheren dat wat Fotograaf aanneemt verwondingen etc. zijn (pleisters, korsten, koortsblaren, snotterbellen, broodkruimels etc.). Fotograaf kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien per ongeluk moedervlek/wijnvlek o.i.d. verwijderd wordt. Indien Fotograaf iets onjuist geretoucheerd heeft, is Wederpartij in de gelegenheid binnen twee dagen na aflevering te reageren en wordt Fotograaf in de gelegenheid gesteld de oorspronkelijke foto af te drukken en na te zenden.

 

 1. Achtergrondkeuze

Tijdens het gesprek tussen Fotograaf en Wederpartij wordt de keus voor een achtergrond bepaald. Tot een week voor datum van fotografie kan deze keuze gewijzigd worden. Wederpartij kan achteraf geen aanspraak maken op garantie/restitutie/opnieuw fotograferen indien achtergrond tegen mocht vallen.

 

 1. Broer/zus foto en klassenfoto

Fotograaf is niet verantwoordelijk voor het niet naar behoren meewerken van een broer(tje)/zus(je) van thuis of een leerling. Indien een leerling/meerdere leerlingen niet meewerken, is Fotograaf gerechtigd om te weigeren een foto te maken en de ouder of een leerkracht verzoeken de desbetreffende leerling te verwijderen van de fotografie plek.

 

 1. Maximaal aantal foto’s per kind

Fotograaf houdt zich het recht voor een maximum aantal foto’s per leerling te maken. Indien een leerling structureel niet meewerkt of gekke gezichten trekt kan Fotograaf hier niet voor instaan en drukt Fotograaf de, naar zijn mening, beste foto af. Indien een leerling niet meewerkt, is Fotograaf gerechtigd om te weigeren een foto te maken en de leerkracht te verzoeken de desbetreffende leerling te verwijderen van de fotografie plek

 

 1. Gratis foto’s en eventuele gratis diensten

24.1 De gratis (foto)producten/diensten zijn gratis mits deze worden gemaakt op dezelfde dag als de fotografiedatum van de schoolfotografie, of als er weer opnieuw geboekt wordt voor het maken van de schoolfoto’s door Photo l’ecole in het nieuwe schooljaar. Bij fotografie op een andere dag of bij geen voorzetting van de schoolfotografie bij Photo l’ecole worden deze gratis foto’s of diensten in rekening gebracht.

24.2 De gratis afscheidsfoto van groep 8 wordt gratis geleverd voor de kinderen uit groep 8 en de leraar of lerares uit groep 8.

 

 1. Toestemming

Fotograaf gaat ervan uit dat Wederpartij toestemming heeft van de leerling en/of ouders/verzorgers/voogd van de te fotograferen leerling(en) om deze te mogen fotograferen zoals is overeengekomen met Wederpartij en deze foto’s t.b.v. desbetreffende leerling af te drukken en aan de school te leveren. Fotograaf is niet verantwoordelijk indien leerling en/of ouders/verzorgers/voogd e.d. bezwaar maakt/maken tegen het fotograferen van zijn/haar kind(eren).

 

 1. Rechts- en forumkeuze

26.1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

26.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

26.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deventer, juli 2022

Schoolfotograaf Photo l'ecole
algemene voorwaarden schoolfotograaf