Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Photo L’école

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, Cd-rom, DVD of memory stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW

Wederpartij / opdrachtgever: de wederpartij/opdrachtgever in de zin van art. 6:231 BW

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

algemene voorwaarden schoolfotograaf
 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

 1. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. De beslissing over het wel of niet uitbrengen van een offerte of het wel of niet aannemen van een opdracht van een wederpartij ligt ten allen tijde bij fotograaf.

 

 1. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (1) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de fotograaf in rekening gebracht, (2) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld.

4.3 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor rekening van de wederpartij.

 

 1. Factuur en betaling

5.1 De wederpartij zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum/aflevering van het product. Indien leerlingen/ouders/verzorgers/voogd bij betaling per “acceptgiro” niet binnen 30 dagen na aflevering bij fotograaf de bijgeleverde factuur hebben voldaan is wederpartij (school) verplicht tot het aanleveren van de adresgegevens van gefotografeerde, zodat de fotograaf een betalingsherinnering kan verzorgen. Indien wederpartij deze gegevens niet wil verstrekken is wederpartij verplicht zelf ervoor te zorgen dat de betalingsherinneringen bij de desbetreffende personen komen of  het openstaande bedrag van gefotografeerde (cq. Ouders/verzorgers/voogd) zelf te incasseren. Indien wederpartij dit niet naar behoren doet is fotograaf gerechtigd het verschuldigde bedrag vermeerderd met 50% te factureren aan wederpartij (school).

Wanneer opdrachtgever de gegevens heeft verstrekt zodat de fotograaf de herinneringen kan verzorgen maar er na de 2de herinnering van de fotograaf nog meer dan 3% openstaande facturen zijn om te voldoen, vergoed opdrachtgever deze openstaande facturen.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekeningen met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2. bedoelde termijn ontvangen heeft, is de wederpartij in verzuim en derhalve rente verschuldigd.

5.5 Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechten voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.

5.7 De fotograaf is gerechtigd jaarlijks per 1 juli haar tarieven aan te passen op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2015=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.

 

 1. Levering

6.1 Wanneer er gekoppeld aan naam of leerlingnummer gefotografeerd moet worden voor de administratie of schoolpas of bij levering rechtstreeks aan ouders/leerling, dient de opdrachtgever akkoord te hebben van de desbetreffende voor de benodigde gegevens. Ook dient er akkoord te zijn voor het maken van een groeps/klassen foto. Wanneer er geen akkoord is voor het maken van portret of complete groepsfoto’s wordt er gefotografeerd op reklening van de opdrachtgever en worden de opnamen en gekoppelde foto’s voor de administratie en schoolpas alsmede de schoolpassen en overige benodigdheden in rekening gebracht aan opdrachtgever.

 

 1. Klachten

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

 

 1. Diefstal / vervreemding

Indien door fotograaf geleverde producten of door de wederpartij geïnde gelden, welke toebehoren aan fotograaf, vervreemd worden bij wederpartij heeft fotograaf recht op vergoeding door de wederpartij van 100% van het geleverde minus de nog aanwezige of nog in te leveren producten. Fotograaf gaat hierbij uit van het volledige leerlingenaantal waarvoor geleverd is.

 

 

 

 

 

 1. Uitgeven/Innen

9.1 School gaat bij levering van het product (fotopakketten uitdelen op school) de verplichting aan tot uitdelen van alle producten (fotopakketten) aan desbetreffende leerlingen en is tevens verplicht tot het inzamelen van niet afgenomen producten (fotopakketten) en/of inzamelen van de retour enveloppen met contant geld. De door school niet terug gekregen uitgedeelde producten, of fotopakketten die niet worden afgenomen, worden in rekening gebracht aan school tegen aangepast tarief. (-20%).

9.2 Indien school geopende zakjes retour krijgt zonder bijgesloten contanten is wederpartij verplicht aan fotograaf om gegevens van de gefotografeerde leerling te verstrekken aan de fotograaf. Indien wederpartij deze gegevens niet wil verstrekken is wederpartij  verplicht zelf de contanten bij gefotografeerde (of ouders/verzorgers/voogd e.d.) te innen.

9.3 Minimale opbrengst bij fotopakketten uitdelen via school is € 1000,00 wordt deze omzet niet gehaald, dan word het verschil (tekort) in rekening gebracht bij de opdrachtgever/school.

9.4 Indien er gefotografeerd wordt en de verkoop gaat via internet middels inlogkaarten, is de school verplicht deze kaarten uit te delen aan de kinderen/leerlingen of ouders, en adverteert minimaal 2 keer voor de schoolfoto’s via de school media’s, zoals nieuwsbrieven, social media en andere communicatiemiddelen die gebruikt worden op school tussen ouders/leerlingen/kinderen en de school. Bij verzuim wordt € 1000,00 in rekening gebracht bij opdrachtgever/school.

9.5 Minimale opbrengst voor de fotograaf bij verkoop rechtstreeks aan ouders/leerlingen of via Internet met inlogkaarten is 60% van het leerlingen of het kinderen/leerlingen aantal maal (x) € 10,00, met een minimum van € 1000,00. Wordt dit niet gehaald, dan wordt het verschil in rekening gebracht bij de opdrachtgever/school.

9.6 Bij uitdelen door opdrachtgever: Als fotopakketten/inlogkaarten niet uitgedeeld worden op school door de opdrachtgever en de opdrachtgever wil niet de NAW gegevens verstrekken aan fotograaf zodat deze ze zelf kan verspreiden, dan is fotograaf gemachtigd de gemaakte kosten voor de geleverde diensten/producten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het niet uitgedeelde aantal x € 10,00 = de minimale vergoeding.

 

 1. Opdracht

10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de fotograaf zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werkzaamheden te maken en/of leveren.

10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van de fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen  door de fotograaf aan de wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de fotograaf overeenkomstig de offerte.

10.3 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijke is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

10.4 Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

10.5 De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst (hieronder wordt tevens een mondelinge/telefonische afspraak voor een fotografie datum verstaan) te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor fotograaf ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de fotograaf geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die de fotograaf reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Bij annulering van 6 tot 12 maanden voor fotografiedatum dient 25% van het totaal leerlingenaantal vermenigvuldigd met de afgesproken pakketprijs (met een minimum van € 12,00 per leerling) door wederpartij vergoed te worden. Bij 4 tot 6 maanden voor fotografiedatum dient wederpartij 40% van het totaal leerlingenaantal vermenigvuldigd met de afgesproken pakketprijs (met een minimum van € 12,00 per leerling)  te vergoeden. Bij 2 tot 4 maanden voor fotografiedatum dient wederpartij 75% van het totaal leerlingenaantal vermenigvuldigd met de afgesproken pakketprijs (met een minimum van € 12,00 per leerling) te vergoeden. Bij annuleringen tot 2 maanden voor fotografiedatum dient wederpartij 150% van het totaal leerlingenaantal vermenigvuldigd met de afgesproken pakketprijs te vergoeden (met een minimum van € 12,00 per leerling). Bovengenoemde geldt ook bij levering via internet.

10.5.1 Indien wederpartij een contract heeft afgesloten voor onbepaalde tijd wordt deze stilzwijgend verlengd. De wederpartij is gerechtigd een contract voor onbepaalde tijd te ontbinden. De wederpartij dient dan wel rekening te houden met een opzegtermijn van één jaar.

10.5.2 Wanneer blijkt dat er op de fotografiedag geen akkoord is voor fotografie van de leerlingen/kinderen met een % meer dan 3% per klas/groep, dan kan de fotograaf niet de complete groeps/klassenfoto te koop aanbieden. Incomplete klas/groepsfoto’s worden niet verkocht. De totale fotografie opdracht wordt dan geannuleerd en treed bovengenoemde punt (10.5 in werking laatste alinea).

10.5.3 Mochten er alleen individuele foto’s worden gemaakt voor het archief en/of schoolpas omdat er geen toestemming is voor het te koop aanbieden van deze foto’s aan ouders/leerlingen in de vorm van een fotosetje of inlogkaart voor internet dan vergoed de opdrachtgever €4,95 per leerling/kind. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van een schoolpas indien deze ook geleverd is, de vergoeding voor de schoolpas is afhankelijk van het geleverde type schoolpas.

10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

10.7 Indien de wederpartij een megaposter of canvas heeft ontvangen is de wederpartij verplicht tot fotografie in het op volgende schooljaar.

10.8 Wanneer de opdrachtgever niet conform afspraak en rooster te werk gaat, bv: zich niet houdt aan het fotografierooster/ lange wachttijden tussen de fotografie en geen volwassen personen heeft als begeleiding maar kinderen vanuit school, op de fotografie dag, dan kan de fotograaf niet werken naar behoren en zal het werk niet af kunnen krijgen. De extra kosten voor het afmaken van de afgesproken overeenkomst en fotografie worden in rekening gebracht bij opdrachtgever. Eventuele ontstane omzetderving wordt vermeerderd met 50% en in rekening gebracht bij opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Internet

11.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

11.2 De wederpartij zal van de fotografische werken geen andere kopieën maken- digitaal of anderszins- dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte afbeeldingen wissen dan wel vernietigen.

11.3 De wederpartij zal de fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografische werk is afgebeeld. Indien hiervoor speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de fotograaf verstrekken.

11.4 De wederpartij zorgt voor toestemming van (Ouders/verzorgers/voogd)  voor het op een beveiligde site plaatsen van de foto’s van de leerlingen voor het (na)bestellen van foto’s door (Ouders/verzorgers/voogd) of de leerling zelf.

 

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf. De fotograaf is gerechtigd de fotografische werken te gebruiken voor pormotiedoeleinden.

 

 1. Inbreuk op auteursrecht

13.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

13.2 Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

 1. Naamsvermelding

14.1 De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werkt te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

14.2 Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

 1. Persoonlijkheidsrechten

15.1 De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

15.2 Bij schending van genoemde persoonlijkheidsrechten komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

 1. Rechten van derden

De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart de fotograaf van alle aanspraken te deze zake.

 

 

 1. Aansprakelijkheid fotograaf

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Fotograaf is gerechtigd een nieuwe afspraak met wederpartij te maken indien fotograaf door overmacht niet in de gelegenheid is aan de gemaakte afspraak te voldoen. Deze nieuwe afspraak dient plaats te vinden binnen 2 maanden na de oorspronkelijke fotografiedatum.

 

 1. Faillissement/surseance

Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

 

 1. Beschikbare ruimte

Wederpartij verplicht zich een ruimte aan fotograaf ter beschikking te stellen van ten minste 40m2 welke rustig gelegen is en indien nodig geblindeerd kan worden. Fotograaf houdt zich het recht voor, indien wederpartij niet aan bovenstaande kan voldoen, een nieuwe afspraak met wederpartij te maken. Fotograaf zal in dit geval wederpartij factureren voor gederfde uren en reeds gemaakte kilometers. Wederpartij is verplicht, in een bovenstaand geval, een nieuwe afspraak te maken.

 

 1. Absenten

Fotograaf komt terug voor absenten bij een minimaal absentenaantal van 15 kinderen. Een dag/tijdstip gaat altijd in overleg en waar mogelijk zal deze gecombineerd worden met fotografie op een nabijgelegen school. Indien wederpartij het wenselijk vindt dat fotograaf in ieder geval terugkomt voor absenten zal fotograaf hiervoor een vergoeding vragen.

 

 1. Binnen/buiten fotograferen

Indien de weersomstandigheden en de stand van de zon het toelaten zal de fotograaf er altijd voor kiezen de groepsfoto’s buiten te maken. Indien de fotograaf besluit dat dit niet mogelijk is moet wederpartij een ruimte binnen de school beschikbaar stellen voor het maken van de groepsfoto’s.

 

 1. Nabestellingen/betalingen

Indien gedane nabestellingen niet worden voldaan door wederpartij is fotograaf niet verplicht deze fotografische werken toe te zenden. Indien wederpartij (in deze de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de bestelling plaatst.) verkeerde fotonummers bij nabestellingen gebruikt kan fotograaf niet verantwoordelijk worden gesteld voor het opsturen van deze bestelde foto’s. Wederpartij komt niet in aanmerking voor restitutie indien verkeerde bestelcodes zijn ingevoerd.

22.1 Beschadigingen ontstaan tijden de verzending/in het traject van verzending van fotografisch werk of nabestellingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van fotograaf. Fotograaf kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

22.2 Indien geleverde foto’s niet binnen 30 dagen zijn ingeleverd/geretourneerd is wederpartij verplicht tot afname. Foto’s kunnen dan niet meer geretourneerd worden.

 

 1. Retoucheren

Recht voorbehouden om te retoucheren dat wat fotograaf aanneemt verwondingen etc. zijn (pleisters, korsten, koortsblaren, snotterbellen, broodkruimels etc.). Fotograaf kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien per ongeluk moedervlek/wijnvlek o.i.d. verwijderd wordt. Indien fotograaf iets onjuist geretoucheerd heeft, is wederpartij in de gelegenheid binnen 2 dagen na aflevering te reageren en wordt fotograaf in de gelegenheid gesteld de oorspronkelijke foto af te drukken en na te zenden.

 

 1. Achtergrondkeuze

Tijdens het gesprek tussen fotograaf en wederpartij wordt de keus voor een achtergrond bepaald. Tot een week voor datum van fotografie kan deze keuze gewijzigd worden. Wederpartij kan achteraf geen aanspraak maken op garantie/restitutie/opnieuw fotograferen indien achtergrond tegen mocht vallen.

 

 1. Broer/zus foto en klassenfoto

Fotograaf is niet verantwoordelijk voor het niet naar behoren meewerken van een broer(tje)/zus(je) van thuis of een leerling. Fotograaf houdt zich het recht voor maximaal drie foto’s te maken. Indien een kind/meerdere kinderen niet meewerken, kan fotograaf ouders of een leerkracht verzoeken het desbetreffende kind te verwijderen van de fotografie plek.

 

 1. Maximaal aantal foto’s per kind

Fotograaf houdt zich het recht voor maximaal 3 foto’s per leerling te maken. Indien een leerling structureel niet meewerkt of gekke gezichten trekt kan fotograaf hier niet voor instaan en drukt fotograaf de, naar zijn mening, beste foto af.

 

 1. gratis foto’s en eventuele gratis diensten

De gratis foto’s en eventuele gratis diensten zijn gratis mits deze worden gemaakt op dezelfde dag als de fotografiedatum van de schoolfotografie. Of als er weer opnieuw geboekt word voor het maken van de schoolfoto’s door Photo l’ecole in het nieuwe schooljaar.

Bij fotografie op een andere dag of bij geen voorzetting van de schoolfotografie bij Photo l’ecole worden deze gratis foto’s of diensten in rekening gebracht.

27.1

De gratis afscheidsfoto van groep 8 word gratis geleverd voor de kinderen uit groep 8 en de leraar of lerares uit groep 8.

27.2

Gratis geshopte foto’s (met bv Photo shop in elkaar gezet) zoals afscheidsfoto’s en schoolverlaters foto’s geeft de verplichting dat fotograaf het volgende seizoen weer de schoolfotografie verzorgd, anders worden deze in rekening gebracht bij opdrachtgever.

 

 1. Toestemming.

Fotograaf gaat er vanuit dat wederpartij toestemming heeft van leerling/ouders/verzorgers/voogd van de te fotograferen leerling(en) om deze te mogen fotograferen zoals is overeengekomen met wederpartij en deze foto’s t.b.v. desbetreffende leerling af te drukken en aan de school te leveren. Fotograaf is niet verantwoordelijk indien leerling/ouders/verzorgers/voogd e.d.. bezwaar maakt tegen het fotograferen van zijn/haar kind(eren).

 

 1. Rechts- en forumkeuze

29.1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

29.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

29.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Deventer, augustus 2020